Diaconie

De kern van het diaconale werk is het omzien naar elkaar in navolging van het voorbeeld van Christus. Zoals hij zich aan ons gaf, zo moeten wij er voor elkaar zijn. Als diaconie willen wij de gemeente helpen om invulling geven aan deze roeping. Het werk van de diaconie binnen de Hillegondakerk rust op twee pijlers: toerusting en ondersteuning.

Bij toerusten gaat het om het bewustmaken van de gemeente van haar diaconale roeping. Daarnaast willen wij dit concreet omzetten in daden: het ondersteunen van onze medemens. Dit doen we o.a. op de volgende manieren:

Ondersteuning in noodsituaties
We ondersteunen elkaar door het geven van hulp in noodsituaties, zowel aan gemeenteleden als daarbuiten. Voor diaconale hulpvragen voor uzelf of een ander gemeentelid kunt u altijd contact opnemen met één van de diakenen. Wij zullen hier zorgvuldig en vertrouwelijk mee omgaan en u zo goed mogelijk helpen. Ook als u al in een hulpverleningstraject zit en uw ervaringen wilt delen, dan kunt u bij ons terecht.

Diaconaal Jaardoel
Het diaconale jaardoel is bestemd voor stichting Exodus. Exodus Nederland is een vereniging die als doel heeft de kansen van (ex-)gedetineerden op een geslaagde terugkeer in de samenleving te vergroten. Meer informatie is te vinden op www.exodus.nl.

Diaconale collectes
Tijdens de kerkdiensten zamelen wij geld in dat wordt gebruikt om projecten ontwikkelingsgebieden of dichterbij huis te ondersteunen. De collecte voor de diaconie is altijd de eerste van de twee collecten die in de diensten worden gehouden.

Gavenbank
De gavenbank is een database waarin talenten van gemeenteleden zijn verzameld. Wanneer iemand in de gemeente hulpbehoevend is, kan een beroep gedaan worden op de leden om een helpende hand te bieden. Wilt u gebruik maken van de gavenbank, neem dan contact op met de diaconie via diaconie@hillegondakerk.nl.

Voedselbankactie
Ieder jaar wordt in november de voedselbankactie gehouden. Met de gemeente en buurtbewoners – in samenwerking met de Albert Heijn – worden voedselpakketten gevuld en ingezameld. Ieder jaar helpen weer veel vrijwilligers mee aan dit initiatief. Voor meer informatie kunt u zich richten tot Marc Trouwborst of Rob Bamberg, dorcasactie@hillegondakerk.nl.

Wijkcollege van Diakenen
Leden Wijkcollege van Diakenen:
Hans Boersma, Agnes Goedhart (penningmeester), Jan van der Helm, Klasien Hengstmengel (voorzitter), Pieter van 't Hof en Marc Trouwborst.

De wijkdiaconie maakt deel uit van het College van Diaken van de Protestantse Gemeente Rotterdam-Noordrand.

Contact
U kunt contact opnemen met de diaconie via e-mail: diaconie@hillegondakerk.nl.