Pastoraat


Pastoraat is een blijk van omzien naar elkaar. We beseffen in pastorale gesprekken, meer dan bij andere gesprekken, de aanwezigheid van Christus. In zijn Naam ontmoeten we elkaar. Een pastoraal gesprek kan gevoerd worden tussen gemeenteleden en is niet per se ambtelijk van aard. Dit omzien naar elkaar kan omschreven worden als informeel pastoraat en is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle gemeenteleden. Het formele pastoraat wordt vanuit de kerkenraad georganiseerd of ingezet en dient ervoor om het informele pastoraat te ondersteunen en te stimuleren.

De volgende personen geven vorm aan het bezoekwerk:
  • Onze predikant, ds. Reijm, is verantwoordelijk voor het pastoraat bij crisiservaringen (zoals ziekte en overlijden) en belangrijke levensmomenten (zoals geboorte en huwelijk). 
  • Ds. Van Vuuren bezoekt leden die ouder zijn dan 80 jaar. Hij is als emeritus-predikant verbonden aan onze wijkgemeente. Contact met ds. Van Vuuren verloopt via ds. Reijm of de scriba.
  • De wijkouderlingen en pastoraal bezoekers zijn verantwoordelijk voor het reguliere bezoekwerk in de wijken van de gemeente. De gemeente is hiertoe opgedeeld in zeven wijksecties. Hun namen en de wijkindeling vindt u hier
  • Studentenouderling: één van de ouderlingen, Rien den Besten, richt zich op de pastorale zorg onder studenten.
  • Jeugdouderling Annelies van der Maarl richt zich speciaal op de kinderen en jongeren.

In een situatie van bijvoorbeeld ziekte en rouw, maar ook in andere omstandigheden waarin u een gesprek wilt, kunt u contact opnemen met de predikant en/of wijkouderling. We hopen dat u niet schroomt een beroep op hen te doen. Naar elkaar omzien bouwt de gemeente. U mag er op rekenen, dat hetgeen u de predikant, de ouderlingen en pastoraal bezoekers in vertrouwen vertelt, geheim blijft. Zij hebben hiervoor een gelofte afgelegd.

Mocht u lid zijn van onze wijkgemeente of niet weten onder welke wijk u valt, kunt u ook contact opnemen met onze scriba, diaken Johan Boonstoppel, via scriba@hillegondakerk.nl.